instagram: @bade.gul.kilinc            

elektronik posta: badekilinc@gmail.com :)